Hvordan klage inn uønskede opplevelser/om bekymringshenvendelser

by Webansvarlig

§2 Oslo BDSMs vedtekter

“Oslo BDSMs primæroppgave er å skape trygge rammer for et aktivt miljø for sine medlemmer.”

For å ivareta trygge rammer, ønsker vi at du tar kontakt med styret hvis du opplever noe uønsket på våre arrangementer. En uønsket opplevelse kan skyldes alt fra en mild misforståelse til åpenbare og alvorlige brudd på samtykke. Uansett alvorlighetsgrad kan styret være behjelpelig med håndtering av situasjonen.


Hva gjør du hvis du opplever noe uønsket på Nonna?

Opplever du noe ubehagelig og uønsket, vil det som oftest være enklest å ta det opp direkte med den det gjelder. Forsøk å få til en samtale om det som skjedde. Ubehagelige eller uønskede opplevelser kan ofte skyldes misforståelser, ubetenksomhet eller manglende kunnskap, heller enn vond vilje. Å åpne for samtale gir en mulighet for å forstå hverandre bedre, og hindre at tilsvarende hendelser skjer på nytt.

Det er derimot ikke alltid slik at uønskede opplevelser skyldes misforståelser eller mangel på kunnskap. Uavhengig av om situasjonen skyldes en misforståelse eller ikke, kan det å prate med personen oppleves vanskelig. Styret kan i slike tilfeller bistå med tilstedeværelse og mekling enten på det aktuelle arrangementet eller på et avtalt senere tidspunkt.


Hvordan kontakte styret?

Ved hendelser på våre arrangementer, kan du kontakte et styremedlem direkte, eller en frivillig, som i tur kan kontakte et styremedlem for deg. Hvert styremedlem har hver sin epost-adresse hvis du ønsker kontakt med et konkret styremedlem. Hele styret er også tilgjengelig på epost-adressen styret@oslobdsm.no.


Hva skjer når styret kontaktes?

Styret forsøker å være fleksible i behandling av bekymringshenvendelser, da mange kan vegre seg for å melde ifra om en uønsket opplevelse. For å sikre god oppfølging av alle saker, har styret følgende rammeverk for saksbehandling:

1) Styret eller styremedlem mottar henvendelse om uønsket opplevelse

2) Sak opprettes

Leder informeres om henvendelsen, og det opprettes en sak. Et styremedlem utnevnes som ansvarlig i saksgangen, og eventuelle styremedlemmer som er inhabile (for eksempel er innblandet i situasjonen, eller er i relasjon til person som er innblandet), ekskluderes fra videre saksgang.

3) Innhenting av informasjon

I samarbeid med personen som har meldt om uønsket hendelse (innklager), innhentes det informasjon om hendelsen for å få oversikt. Ofte kan det være vanskelig å få klarhet i hendelse og forløp. Ansvarlig styremedlem og innklager tar sammen en avgjørelse om saken skal tas videre. Tas saken videre, vil ansvarlig styremedlem kontakte personen som er klagd inn (anklagede), og vedkommende får mulighet til å gi sin versjon av hendelsen.

4) Eventuelle tiltak vurderes

Vurderingen av tiltak henger sammen med grad av alvorlighet i hendelsen. Vurdering av alvorlighetsgrad vil alltid bære et preg av skjønn. I enkelte tilfeller kan det vurderes i samråd med innklager om det er ønskelig med en fellessamtale mellom partene, for å få i gang dialog. Dette er imidlertid ikke alltid ønskelig eller mulig. Ved eventuelle brudd på norsk lov, vil det være aktuelt å vurdere en politianmeldelse. Slike avgjørelser tas alltid i samarbeid med innklager, og ingen (heller ikke anklagede) vil varsles hvis innklager ikke ønsker å ta saken videre. Den strengeste interne sanksjonen styret kan vedta er utestengelse fra foreningen.


Andre momenter og plikter

Taushetserklæring

Kommunikasjon knyttet til saksgang i en klagesak vil kun foregå mellom involverte parter og ansvarlige styremedlemmer, og eventuelt styret for øvrig. Alle medlemmer av styret har signert taushetserklæring. Dette innebærer at medlemmer av styret ikke skal dele informasjon de har fått i kraft av sin rolle, utenfor styret. I klagesaker har alle medlemmer av styret plikt til å vurdere egen habilitet, og plikt til å erklære seg inhabil for saksbehandling hvis de er direkte eller indirekte involvert.

Nøytralitet og varsomhet

Styret vil etterstrebe nøytralitet i behandlingen av klagesaker. Styret anerkjenner imidlertid at personer som har opplevd en uønsket hendelse, ofte vegrer seg for å melde inn saken til styret. På grunn av dette vil styret også etterstrebe å opptre med varsomhet overfor innklager.

Anonyme henvendelser

Innklager kan anonymt drøfte saken med styret eller enkelte styremedlemmer, før vedkommende bestemmer seg for om de ønsker å gå videre med saken. Ved ønske om videre behandling av klagesaken, er det derimot ikke mulig for innklager å bevare anonymitet overfor ansvarlig(e) styremedlem(mer), eller styret for øvrig. Se også punktet om styrets taushetsplikt.

Rykter

Styret har ikke mulighet til å vurdere eller fatte vedtak basert på rykter eller bekymringsmeldinger som kommer inn på bakgrunn av rykter. Dette grunnet anklagedes rett til en rettferdig saksgang. Styret vil sterkt oppfordre personer som har opplevd noe uønsket om å klage dette inn. Eventuelle tidligere klagesaker mot en anklaget vil alltid være av betydning i vurdering av nye saker.

Ankerett

Ved vedtak fra styret om sanksjon mot anklagede, har vedkommende rett til å anke avgjørelsen. Ved en ankesak vil styret, innklager og anklagede velge 3 personer hver (til sammen 9 personer). Utvalget ilegges taushetsplikt, og vil vurdere hendelsene som er bakgrunn for sanksjonene mot anklagede. Avgjørelsen som fattes av utvalget er endelig, og kan ikke ankes videre.

Hva skjer? Info angående coronavirus

by Leder Oslo BDSM

Vi i Oslo BDSM følger per dags dato nøye med på utviklingen av covid-19 her i hovedstaden og Norge.
Oslo kommune fremla under en pressemelding i dag onsdag 11.03.20 kl.16.00 at beredskapsplanen er hevet til nivå 3.

For vår del har vi ingen arrangement med over 100 personer, så vi kan, etter kriteriene, fortsatt holde åpent. Vi vil dog vurdere veldig nøye fremover hvorvidt det er forsvarlig å holde åpent eller ei. Vi forbereder oss på å holde stengt hvis det kommer til det punktet. Ytterligere informasjon vil da bli gitt.

I mellomtiden følger vi anbefalingene til FHIHelsenorge og Oslo kommune.

Spørsmål og svar – helsenorge
Råd og informasjon – Folkehelseinstituttet
Informasjon – Oslo kommune

*Har du influensalignende eller forkjølelseslignende symptomer bes du holde deg hjemme. Vi forbeholder oss retten til å nekte deg inngang.
*Vask hender ofte med såpe og vann
*Host eller nys i papirlommetørkler som kastes. Vi foretrekker dog at du holder deg hjemme om du hoster, selv om du ikke føler deg syk.

Det viktigste her nå er at alle tar hensyn til hverandre, og følger de tiltak som settes inn.

Informasjon oppdateres når det kommer nye bestemmelser.

Mvh styret i Oslo BDSM

Årsmøte 2020

by Styret Oslo BDSM

Vi minner om årsmøte den 02.februar 2020 for Oslo BDSM sine medlemmer.

Sakspapirer og dagsorden ble sendt ut 20/01, så vi ber alle medlemmer om å sjekke mailen sin. Hvis noen ikke har mottatt gi beskjed til medlem@oslobdsm.no

Til info: Linken i mailen kan være trøblete å åpne opp via mobil. Alternativ kan du kopiere linken og lime den manuelt inn i nettleser selv.

Mvh. Styret Oslo BDSM

Off

Norsk seier i Geneve: WHO, Fetisj og BDSM er IKKE sykdommer

by Webansvarlig

WHO friskmelder fetisjister og BDSM-ere 

Verdens helseorganisasjon følger de nordiske land og fjerner samtykkende seksuelle minoriteter fra det internasjonale diagnoseregisteret.

8 år etter den norske friskmeldingen følger verdenssamfunnet etter. 

 

 Dette feires i paraden kommende lørdag 30.juni.

Diagnosene som tas ut av registeret er fetisjisme, fetisjistisk transvestisme og sadomasochisme.

Dette er en milepæl i arbeidet for menneskerettigheter for en betydelig minoritet, sier Ingvild Endestad, leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Anbefalingene fra FRI er i sin helhet tatt til følge.

Svein Skeid i FRI sitt diagnoseutvalg Revise F65, er svært tilfreds med at et over 20 år langt arbeid er kronet med hell. Basert på norsk modell og pionerarbeidet til det norske diagnoseutvalget ble de tre fetisj- og BDSM-diagnosene fjernet i Sverige, Norge, Finland og Island i løpet av seks år.

Nå følger det internasjonale kodeverket etter.

WHO sin internasjonale friskmelding kan føre til at gruppene vil kunne nyte samme frihet og selvrespekt som andre skeive. Revisjonen kan også gjøre det lettere å avskaffe anti-BDSM-lover i en del land og muliggjøre lovregulert vern mot diskriminering på linje med andre minoriteter.

Psykolog Odd Reiersøl, som sammen med Svein Skeid har ledet diagnoseutvalget, mener retten til å bestemme over egen seksualitet og retten til privatliv har vært grunnleggende i arbeidet med å fjerne homofili og deretter fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser.

Kodeverket skal etter planen endelig godkjennes i 2019 og trer i kraft 1. januar 2022.

Linker til relevante sider:

Revise f65

Dagens Medisin sitt oppslag:

WHO friskmelder fetisjister

Diagnoseutvalget sin pressemelding:

WHO friskmelder fetisjister og bdsm-ere 

Rapportene fra FRI sitt diagnoseutvalg Revise F65:

Proposal to the ICD-11 Revision of Chapter V, Mental and Behavioural Disorders, F65 and F64.

The ICD-11 Revision: Scientific and political support for the Revise F65 reform

 

 

 

 

Søkes: Frivillige til bargruppa

by Webansvarlig

Oslo BDSM har som hovedfokus å drive Nonna, Oslo, kanskje Norges beste møtested for BDSMere.

Nonna drives av medlemmer på frivillig basis og for å kunne stelle i stand de forskjellige arrangementene er vi avhengige av at våre medlemmer stiller opp.

Vi er også avhengige av at noen stiller opp på kort varsel når det er nødvendig, som når noen blir syke og ikke kan stille opp på den vakta de skulle ha.

Får vi ikkje rekruttert nok mennesker til bargruppa må vi redusere antallet arrangementer, og slik situasjonen er nå, stå i fare for å måtte avlyse arrangementer ved sykdom i bargruppa.

Hvem søker vi etter?
Vi søker etter medlemmer som kan tenke deg å stille som inngangsvakt og/eller barvakt på kafeer og/eller fester.

Vi gir full opplæring til Dere som stiller opp for klubben.

Hva er fordelene med å være med i bargruppa?
*Du blir en del av et fellesskap og bidrar til å holde dørene åpne på Nonna
*Du får redusert medlemskapskontingenten i forhold til hvor mange vakter du tar
*Du kommer gratis inn på festene du jobber på. Du jobber en del av kvelden og resten av tiden kan du være med som ordinær gjest.

Er gruppa fulltallig vil du bli bedt om å ta gjennomsnittlig maksimum 2 vakter pr. måned. dette legges opp sammen med bemanningsansvarlig slik at det passer inn i din timeplan.

Vi samkjører at par kan jobbe til de samme tidene hvis det er ønskelig, slik at det blir tid til lek og sosialisering.

Vi ønsker både gamle og nye medlemmer velkommen til tjeneste.

Ta kontakt med bemanningsansvarlig om dette høres interessant ut og du kan tenke deg å være med i Bargruppa til Oslo BDSM.

Bemanningsansvarlig kan kontaktes på e-post adresse: crew@oslobdsm.no

Ta kontakt om dere har spørsmål angående bargruppa sine oppgaver.

 

Mvh
Styret Oslo BDSM og Bemanningsansvarlig

Samarbeidsavtaler

by Webansvarlig

Oslo BDSM har samarbeidsavtale med flere BDSM og fetisj foreninger i Norge, samt Danmark.

Samarbeidsavtalen med den enkelte forening er en gjensidig besøksavtale.

Den regulerer hvilke rettigheter og krav det er for den enkelte som ønsker å delta på samarbeidende forenings arrangement.

Malen til avtaleteksten som Oslo BDSM bruker er som følger:

 

Medlemmene i klubbene må ha medlemskort som viser hvilken periode dette er gyldig for.

Avtalen er gyldig til en av partene sier den opp. Det trengs ingen redegjørelse for oppsigelse av avtalen.

 Medlemmer i Oslo BDSM kan delta på xxx sine arrangementer og betaler da gjestepris.

Medlemmer i xxx kan delta på Oslo BDSM sine arrangementer og betaler da gjestepris.

 Unntatt fra dette er arrangementer som kun er for klubbens egne medlemmer.

 På arrangementer er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder.

 Styrene har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov.

 Besøkende medlemmer må fremvise gyldig medlemskort ved ankomst arrangement og oppgi dette ved påmelding.

 Arrangøren kan nekte enkeltmedlemmer adgang hvis nødvendig.

 

Oslo BDSM har samarbeidsavtale med følgende foreninger:

SMil Norge

Rogaland BDSM Klubb

Val Eyja

Chains

Sørlandet BDSM

Losje Sol & Måne

SM Bergen (SMB)

Scandinavian Leathermen Oslo (SLM)

SMil København

Are Si’a 

Telemark BDSM

Wish Oslo

 

 

 

Rabattavtaler

by Webansvarlig

Oslo BDSMs medlemmer får rabatt ved kjøp hos butikkene listet opp i denne artikkelen. For å få rabatten kreves det at du beviser at du er medlem. Det må gjøres på den måten butikken har bedt om – les mer under informasjonen om hver enkelt butikk. 


Badland

15% til medlemmer.
Rabatten får du ved å bruke en rabattkode når du handler.

Rabattkoden får du oppgitt ved å henvende deg til: medlem@oslobdsm.no


 

Duo Shop Oslo

Butikken finner dere her:

Duo Shop Oslo

10% til medlemmer.
Rabatten får du ved å vise medlemskort når du handler i fysisk butikk.

Karessa

Butikken finner dere her:

Karessa

15% til medlemmer.
Rabatten får du ved å bruke en rabattkode når du handler.

Rabattkoden får du oppgitt ved å henvende deg til: medlem@oslobdsm.no


Orion

Butikken finner dere her:

Orion

10% til medlemmer.
Rabatten får du ved å vise medlemskort når du handler.

 

Støtt Oslo BDSM via Grasrotandelen

by Webansvarlig

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping hvor du som registrert spiller kan støtte din forening.

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Oslo BDSM.

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine, Lotto, Tipping og Joker for eksempel og samtidig støtte Oslo BDSM.

Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til Oslo BDSM. ( gjelder ikke Extra og Flax ) Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din, du blir ikke belastet for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen.

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:

  1. Hos Kommisjonær, ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. Strekkoden kan printes ut fra vedlagt bilde:
  2. SMS: GRASROTANDELEN 995700581 til 2020 ( tjenesten er gratis )
  3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no
  4. Norsk Tipping Mobilspill

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelen genererer for de enkelte Grasrotmottakerene.

 

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen

Styret i Oslo BDSM

Oppdatering om fotoforbudet og nye fotoregler

by Webansvarlig

Hovedregelen er at det er forbudt å fotografere eller på andre måter gjøre opptak på Nonna. Vi har nå innført noen unntak for lukkede private lekerom og private utleie, beskrevet på siden med fotoregler.

Overtredelser kan føre til eksklusjon.