Vedtekter Oslo BDSM

§ 1 Navn og stiftelse

Klubbens navn er Oslo BDSM.

Oslo BDSM ble stiftet 10.06.2003  under navnet Smil Oslo. Ved årsmøtet den 28.02.2009 ble det vedtatt å endre navn til Oslo BDSM.

§ 2 Formål

Oslo BDSMs primæroppgaver er å skape trygge rammer for et aktivt miljø for sine medlemmer.

Det være seg fester, kurs, foredrag eller sammenkomster hvor medlemmene kan dele sin kunnskap og sine erfaringer innen BDSM.

§ 3 Samarbeid og tilslutninger

Oslo BDSMs styre kan opprette samarbeidsavtaler med andre foreninger.

§ 4 Medlemskap

Minimumsalder er 18 år. Innmelding må skje før man deltar i medlemsarrangementer. Alle medlemmer plikter å sette seg inn i foreningens vedtekter og følge disse.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Alle medlemmer må identifisere seg med fullt navn, adresse og epostadresse ved innmelding.

Medlemskapet løper fortløpende og fornyelsesvarsel sendes ut til medlemmet i god tid før sluttdato for betalt medlemskap.
Betaling innen tre månder etter utløp regnes som fornyelse av medlemskapet.

Kontingenten kan opptjenes ved å delta i bargruppen og registreres som «Frivillighetsrabatt».

Medlemskapet kan fryses ved gyldig grunn og etter søknad til styret.

§ 5 Årsmøte

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet er Oslo BDSMs høyeste myndighet.

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar, og medlemmene skal ha innkalling senest 4 uker før møtet avholdes og alle saker skal være tilgjengelige for medlemmene senest to uker før årsmøtedatoen.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av oppmøtte stemmer.

Valgkomitéens oppgave er å skaffe minst en kandidat til alle verv, inkl kandidater til møteleder og referent. Valgkomitéen skal levere en innstilling av kandidatene til vervene som er på valg og er ansvarlig for å levere denne til styret innen oppgitt frist.

Valgkomitéen skal også bistå styret med å avvikle årsmøtet. Ethvert medlem kan kreve en sak oppført på dagsorden. Krav om dette, samt eventuelt forslag til vedtak, fremsettes overfor styret innen oppgitt frist. Endringer i vedtektene for Oslo BDSM kan kun gjøres på ordinært årsmøte.

Dagsorden skal inneholde minst følgende saker:

1. Valg av møteleder og en referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Årsmelding

4. Regnskap og revisjon

5. Ansvarsfrihet for styret

6. Budsjett

7. Forslag til vedtektsendringer.

8. Andre innkomne forslag

9. Valg av styrerepresentanter

10. Valg av revisor

11. Valg av valgkomite, 3 personer

12. Eventuelt, synspunkter til det kommende styret. Det skal ikke voteres over punkter som tas opp her. Kun innkomne forslag har krav på votering.

Alle medlemmer, inklusive de som ikke er tilstede på årsmøtet, er valgbare til alle verv. Ingen kan velges uten å ha sagt seg villig før valget foretas.

Hvis noen frammøtte krever det, skal valg foretas skriftlig. Alle medlemmer kan delta på årsmøtet med stemmerett.

Det kan gis fullmakt til et annet medlem. Hvert medlem kan representere kun ett – 1 – annet medlem.

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

6.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak i Oslo BDSMs  styre eller etter skriftlig krav fra minst 10 % av medlemmene.

I innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal det oppgis hvilke saker som kreves behandlet.

6.2 Ekstraordinært årsmøte avholdes senest 2 måneder etter at krav om dette er reist.

§ 7 Styret

7.1 Styret består av 10 personer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, kartotekfører, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styret kan selv, etter egen vurdering samle vervene kasserer og kartotekfører på samme styremedlem. Styret representeres utad normalt av leder.

7.2 Leder, sekretær og kartotekfører velges for 2 år i oddetallsår. Nestleder og kasserer velges for 2 år i partallsår. Styremedlemmer velges for 2 år, henholdsvis 2 styremedlem i partallsår og 1 styremedlem i oddetallsår. Varamedlemmer velges for 1 år.

7.3 Styret avholder møter ved behov etter innkalling fra lederen. Styret skal avholde møte når et av styremedlemmene krever det. Innkalling skal skje med forsvarlig frist

7.4 Sekretæren fører protokoll for styret. Alle styrevedtak skal protokollføres. Protokollen godkjennes av styret i det påfølgende møte.

7.5 Kasserer og kartotekfører holder oversikt over medlemmer, fører regnskapet, samt er ansvarlig for at revisor får nødvendig informasjon i god tid før årsmøtet. Leder og/nestleder kan ved behov ivareta disse vervene i kortere perioder, for eksempel ferie eller sykdom.

7.6 Styremøter krever minst 3 deltagere for å være beslutningsdyktig. Styret fatter vedtak med simpelt flertall.

7.7 Styremedlemmer plikter å opplyse om mulig inhabilitet i saker som berører familie eller nære venner. Styrets flertall avgjør hvem som er habile.

§ 8 Andre verv i foreningen

8.1 Barsjef og arrangementsansvarlig utpekes av styret og har ansvar for den praktiske gjennomføringen av arrangementene i samarbeid med styret.

8.2 Barsjef og arrangementsansvarlig har møte- og talerett på styremøtene, og innkalles på lik linje med styremedlemmene.

8.3 Styret kan nedsette arbeidsgrupper, interessegrupper og lignende ved behov. Styret fastsetter retningslinjer og rapporteringsplikt for gruppene.

§ 9 Disiplinære forføyninger

Styret i Oslo BDSM kan utføre disiplinære forføyninger i form av advarsel, bortvisning eller eksklusjon for en tidsavgrenset periode overfor medlemmer

eller besøkende som har en adferd som etter Oslo BDSMs vedtekter og leveregler er til skade for klubbens rennomè eller dens medlemmer.

 

§ 10 Formuerettslige forpliktelser

Leder og kasserer forplikter Oslo BDSM med sine underskrifter enkeltvis for utgifter oppad til NOK 10.000,-. Oslo BDSM hefter for sine forpliktelser med sin formue alene.

Oslo BDSMs styre kan ikke ta opp gjeld på vegne av Oslo BDSM. Opptak av gjeld må godkjennes av årsmøtet.

§ 11 Oppløsning

11.1 Forslag om oppløsning behandles på to påfølgende årsmøter og/eller ekstraordinære årsmøter med minst 6 ukers mellomrom.

11.2 Oppløsning kan kun vedtas med 3/4 flertall blant de frammøtte i begge årsmøter.

11.3 Ved oppløsning plikter siste årsmøte å vedta fordeling av eventuelle overskytende midler etter at all gjeld er gjort opp.

§ 12 Fotoforbud

12.1 Det er fotoforbud i Oslo BDSMs lokaler. Styret kan gi dispensasjon fra fotoforbudet.

12.2 Brudd på fotoforbudet kan medføre disiplinære forføyninger.

 

§ 13 Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft når de er godkjent av Oslo BDSMs årsmøte

Sist endret på Oslo BDSMs ordinære årsmøte 24.februar 2019.

Comments are closed.